Čtyřmiliónové Rio de Janeiro, město stlačené mezi mořem a po­hořím tvořícím divukrásné pa­noráma, má málo volného pros­toru. Značný přírůstek obyvatel je především v obytné čtvrti Niteroi u Guanabarského zálivu. Pro zajímavost, Niteroi je hlavní město státu Rio de Janeiro a město Rio de Janeiro sídlí ve státě Guanabara. V hodinách špičkového provozu je zabezpe­čen převoz cestujících z Ria do Niteroi v desetiminutových in­tervalech o kapacitě 1000 osob. Nyní se staví most, který obě oblasti spojí.

Most Rio-Niteroi nebude prů­měrná stavba. Jeho délka — asi 11 kilometrů — je úctyhodná. Bude se skládat z mnoha poměr­ně krátkých mostních oblouků z předpjatého betonu. Střední část má mít tři oblouky ocelové konstrukce, které zabezpečí do­statečnou podjezdní výšku pro časté námořní linky.

Ocelovou konstrukci stavějí dvě britské firmy. Střední mostní oblouk bude svého druhu nej­delší na světě; nejzajímavější je snad metoda vztyčení těchto tří ohromných oblouků. Střední ob­louk je dlouhý 300 metrů a dva postranní po 200 metrech. Kon­zolové nosníky ocelového mostu po obou stranách pilířů jej pro­dlouží o dalších 30 metrů. Vlo­žené ocelové pole o délce 44 m po obou stranách bude upevněno mezi ocelovými nosníky a odpo­vídajícím nosníkem z předpja­tého betonu prodlouženým z po­sledního mostního pilíře. Úhrnná délka ocelového mostu bude 848 metrů s 60metrovou pod­jezdní výškou pro navigaci o délce 270 metrů pod středním oblou­kem.

V určitých vzdálenostech bude uvnitř a mezi jednotlivými nosní­ky křížová výztuž. Nejvíce po­užívaný materiál je ocel s vyso­kou pevností v tahu; přes 8000 tun z celkového množství 13 000 tun použité oceli je speciální materiál velmi vysoké pevnosti. Poprvé bude tato mimořádně jakostní ocel použita pro stavbu mostu v tak velkém rozsahu. Všechny ocelové spáry budou svařeny. Pro přemostění podobných vzdá­leností se dosud používá jiných konstrukcí, například visuté mos­ty a podobně. Protože most je přímo pod přistávací trasou me­zinárodního letiště a nesmí být vysoký, konstruktéři se rozhodli použít skříňových nosníků, které budou zdvojené a rozličných hloubek, nejméně 7,42 m ve středu hlavního oblouku.

Výroba jednotlivých částí mos­tu je nedaleko na ostrově Caju u Niteroi. Střední součást hlav­ního oblouku o délce 200 metrů, která se tam montuje v jeden kus, váží 2000 tun. Nejzajímavější však bude využití této části jako pontonu. Spustí se na vodu a bude převážet další součásti ocelového mostu přímo na stavbu. Tam se budou zdvíhat na pilíře. Celková váha zvednutého materiálu bude 4500 tun.

Poslední fáze stavby předsta­vuje přemostění prostoru mezi středními pilíři. Ponton bude do­praven přesně pod volný prostor a zvednut na nosníky mostu. Nahoře bude vyrovnán do podél­né osy a napevno spojen.

V současné době se připravují dílny na ostrově Caju a v Británii výroba ocelových částí kon­strukce.