Maršál Candido Rondon je be­zesporu nejvýznačnější a i nej­známější brazilská osobnost, od­vážný a proslulý pionýr XX. sto­letí. Byl vojenský inženýr, který zasvětil svůj život zaostalému vnitrozemí Brazílie. Vedl snad největší a nejrozsáhlejší výpravu do nitra Mato Grossa a Amazónie, zmapoval neznámá a vzdá­lená území, postavil telegrafické spojení mezi samotami a osada­mi na samém kraji Brazílie. A v neposlední řadě, jako ochránce a přítel původních oby­vatel Ameriky, založil Národní ochrannou službu pro Indiány.

Na jeho počest byl v roce 1967 založen projekt, který zaujal brazilské studenty a spojil v dob­rovolnou kooperaci všech univer­sit země. Studenti se tehdy s nadšením vrhli do plánování pomoci obyvatelům vnitrozemí. Brazilská veřejnost zvýšila svoji pozornost a další podpora stu­dentů i vládních institucí rychle následovala. Během poslední čtyř let se do Projektu Rondon za­pojilo několik tisíc studentů.

Brazílie, skoro z 50 % neobyvatelný subkontinent, přímo vy­žaduje, aby se zájem přímořských a mnohem více vyvinutějších stá­tů obrátil směrem dovnitř. Čeká tam nejen bohatství ukryté v ze­mi, ale především možnost zlep­šení obživy a tím i životní úrovně mnoha miliónů „brasilieros", kteří žijí v nepředstavitelných bídných podmínkách.

Studenti se formují v malé sku­piny podle specializaci studia, žijí v zaostalých vesnicích a asis­tují v místních podmínkách nej­různějšími způsoby: např. vý­chovnou službou ve zdravotnictví, hygieně, vyučování jazyků, řeme­sel, sociálně ekonomickými služ­bami v krajových centrech, pora­dami při rozvoji veřejných vod­ních a elektrických zdrojů, komu­nikací, obchodů a zemědělství, technickými službami včetně sta­vebnictví, architektury, strojíren­ství, elektrotechniky, geologie atd.

Na stálý zájem mládeže o Pro­jekt Rondon ukazuje 2577 uni­versitních studentů, kteří letos v době prázdnin zahájili cestu přes 819 měst a osad tří fede­rálních států Amazonas, Miñas Gerais a Rio de Janeiro za roz­dílnými cíli projektu, za národní sjednocení a vyrovnání životních podmínek.